නිෂ්පාදන

  • Fiberglass Woven Roving

    ෆයිබර්ග්ලාස් වියන ලද රෝවිං

    1. සෘජු රෝවිං අතරමැදි වීමෙන් සාදන ලද ද්විභාෂා රෙදි.
    2. අසංතෘප්ත පොලියෙස්ටර්, වයිනයිල් එස්ටර, ඉෙපොක්සි සහ ෆීනොලික් ෙරසින් වැනි බොහෝ ෙරසින් පද්ධති සමඟ අනුකූල ෙව්.
    3. බෝට්ටු, යාත්රා, ගුවන්යානය සහ වාහන අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය සඳහා පුළුල් ලෙස භාවිතා වේ.