නිෂ්පාදන

  • Basalt Fibers

    බාසල්ට් තන්තු

    බාසල්ට් තන්තු යනු 1450 ~ 1500 සී දී බාසල්ට් ද්‍රව්‍ය උණු කිරීමෙන් පසු ප්ලැටිනම්-රෝඩියම් මිශ්‍ර ලෝහ කම්බි ඇඳීමේ කාන්දු වන තහඩුව අධිවේගී ඇඳීම මගින් සාදන ලද අඛණ්ඩ තන්තු වේ.
    එහි ගුණාංග ඉහළ ශක්තියකින් යුත් එස් වීදුරු තන්තු සහ ක්ෂාර රහිත ඊ වීදුරු තන්තු අතර වේ.