වැඩමුළුව

ත්රිමාණ වීදුරු ෆයිබ්රික්

කැඩුණු ස්ට්‍රැන්ඩ් මැට් සහ වියන ලද රෝවිං

ෆයිබර්ග්ලාස් රෝවිං

FRP දොර

බහුකාර්ය රෙදි