නිෂ්පාදන

  • Milled Fibeglass

    ඇඹරුණු ෆයිබෙග්ලාස්

    1.මිල්ඩ් වීදුරු තන්තු ඊ-වීදුරුවලින් සාදා ඇති අතර මයික්‍රෝන 50-210 අතර හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති සාමාන්‍ය තන්තු දිගකින් ලබා ගත හැකිය.
    2. ඒවා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ තාප සැකසුම් ෙරසින්, තාප ස්ථායී ෙරසින් සහ තීන්ත ආලේපන සඳහා ය.
    3. සංයුක්තයේ යාන්ත්‍රික ගුණාංග, උල්ෙල්ඛ ගුණාංග සහ මතුපිට පෙනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන ආලේප කර හෝ ආලේප නොකළ හැකිය.